Đăng ký tài khoản mới.

Kết quả của phép tính trên: